Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door SOEPlesse zijn bevestigd.
 2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 3. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW (etenswaar) tenzij anders vermeld.5. De looptijd van een optie/offerte op een catering is 4 weken.

Betaling

 1. Contante betaling bij levering, mits op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.
 2. Bij abonnementen wordt maandelijks een Factuur gestuurd.
 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling niet tijdig geschiedt, wordt er eerst een herinnering gestuurd. Wordt deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is SOEPlesse gerechtigd hierover per direct een vertragingsrente van 12% in rekening te brengen.
 4. Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

Annuleringen

 1. Bij annulering van catering binnen 24 uur voor de afgesproken datum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 2 dagen voor de levering wijzigen.

Schade

 1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
 2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.
 3. SOEPlesse stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. Bij de levering van de soepen is de klant zelf verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de bestelling. Wanneer er niemand aanwezig is, en er is niets afgesproken over het afgeven van de bestelling op een andere adres, wordt de bestelling weer meegenomen en kan in overleg nog opgehaald worden bij SOEPlesse.
 3. SOEPlesse is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van SOEPlesse.

Levering

 1. Bestellingen binnen een straal van 6 km rond Deurne worden gratis bezorgd.
 2. Bij bestellingen binnen een straal van 20 km wordt € 0,50 per kilometer berekend.
 3. Bij bestellingen welke verder dan 20 kilometer worden bezorgd, wordt € 0,50 per kilometer berekend.
 4. De bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Molenstraat 22D).

inschrijven mailing